ร่วมงานกับเรา

 

 
 
 
รับสมัครงาน ตำแหน่ง Programmer จำนวน 2 ตำแหน่ง (ด่วน !!)
 
หน้าที่ในการปฏิบัติงาน   
   
    a. พัฒนาระบบงานให้สําเร็จตามมาตรฐานวิชาชีพและเวลาที่กําหนด และรับผิดชอบในระบบงานที่พัฒนา ปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของลูกค้า   
    b. ทบทวนความต้องการและเอกสารการออกแบบที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า เพื่อการพัฒนาระบบงานหรือเปลี่ยนแปลงระบบ   
    c. ทดสอบระบบงาน ภายใต้มาตรฐาน หลักเกณฑ์ ภายในเวลาที่กําหนด   
    d. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานลูกค้า เพื่อให้ระบบงานตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ   
    e. วิเคราะห์ แก้ไข ระบบงานโดยเร่งด่วน เมื่อพบปัญหาของระบบงานที่พัฒนาขึ้น   
    f. ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีการพัฒนาโปรแกรมที่สอดรับกับการพัฒนาระบบงาน   
    g. มีการพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ   
    h. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาท โดยพิจารณาจากความ สามารถและประสบการณ์
 
คุณสมบัติผู้สมัคร   
   
    a. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถิติเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง   
    b. มีความรู้ในการเขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษา PHP หรือภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ   
    c. มีความรู้ทางด้านระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ภาษา SQL  
    d. มีความคิดสร้างสรรค์ ทํางานเป็นทีม มีบุคลิกภาพดี อ่อนน้อม มนุษย์สัมพันธ์ดี ยืดหยุ่นเรื่องเวลา   
    e. สามารถทํางานภายใต้ความกดดันได้   
    f. สามารถใช้โปรแกรมประเภท Office ได้
 
วิธีการสมัคร  

   a. ส่ง Resume หรือ ประวัติส่วนตัว สําเนาบัตรประชาชน Transcript และสําเนาทะเบียนบ้านมาที่ wongtisak@mybizthailand.com   
   b. ติดต่อ คุณวงศ์ธิศักดิ์ฯ โทร .081-840-1045 เลขที่ 72 ชั้น 2 อาคารพีเอวี ซ. ลาดพร้าว 42 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร .02-513-9415-6