บริษัท มายบิส จำกัด

ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการ ออกแบบและพัฒนา ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเรามีปณิธานที่แน่วแน่ ที่จะพัฒนาระบบ ให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งเลือกสรรเทคโนโลยี่ที่เหมาะสม มีความปลอดภัยของข้อมูล สามารถรองรับการขยายตัวของการใช้งานได้

การออกแบบและพัฒนา

 

พัฒนาซอฟต์แวร์ (Software) 

       ภาษา HTML (Hypertext Markup Language)
       ภาษา CSS (Cascading Style Sheets)
       ภาษา PHP
       ภาษา C# 
       ภาษา Java Script
       ภาษา XML (Extensible Markup Language)
       ภาษา XHTML (Extensible Hypertext Markup Language)

Database 

       MySQL
       Oracle
       Microsoft Access
       Microsoft SQL Server